Genealogie

Tak Pieter de Clercq Gijsbertsz (1807-1879)

(Uitgestorven in 1965)

XIIIc Pieter de Clercq Gzn 1807-1879

XIIIc.    

Pieter de Clercq (zoon van XIId) (Metalen kruis), geb. Amsterdam 5 nov. 1807, ged. (doopsgez.) ald. 18 nov. 1827, beherend vennoot C.V. Ontvang- en Betaalkas ca. 1837-1873, diaken Vereenigde Doopsgezinde Gemeente 1839-1843, officier schutterij 1827-, laatst. 1ste luitenant 1832-1834, lid Mij. Felix Meritis 1835-, honorair lid college Zeemanshoop 1842-, lid Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, † Franeker 13 nov. 1879, tr. ald. 12 april 1838 Aaltje Stinstra, geb. Franeker 12 maart 1816, † Amsterdam 15 aug. 1890, dr. van Mr. Joannes en Elisabeth Banga.
Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbert de Clercq, geb. Amsterdam 30 juni 1840, † ald. 27 mei 1841.
 2. Joannes de Clercq, geb. Amsterdam 14 juni 1842, lid firma P.N. Muller & Co. -†, kunstverzamelaar, effectief lid Mij. Felix Meritis 1860-†, † Amsterdam 11 sept. 1867.
 3. Maria de Clercq, geb. Amsterdam 10 dec. 1844, diakones Vereenigde Doopsgezinde Gemeente 1889-1894, † Amsterdam 8 juni 1897, tr. ald. 18 febr. 1869 Pieter van Eeghen (R.N.L.), geb. Amsterdam 26 okt. 1844, lid firma Van Eeghen & Co. 1877-†, lid Provinciale Staten van Holland 1877-†, lid gemeenteraad Amsterdam 1878-†, (vice-)voorzitter Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, mede-oprichter Stedelijk Museum te Amsterdam, secretaris van commissarissen Nederlandse Bank, bestuurder Zeemanshuis Amsterdam, lid Maatschappij van Nederlandse Letterkunde 1891-, diaken Vereenigde Doopsgezinde Gemeente 1870-1874, 1880-1884, 1890-1894, secretaris-penningmeester Vereenigde Doopsgezinde Gemeente, † h. Cortemerck, Sint Anna 28 juni 1907, zn. van Christiaan Pieter en Catharina Huidekoper.
 4. Elisabeth de Clercq, geb. Amsterdam 17 jan. 1848, † ald. 15 febr. 1848.
 5. Pietervolgt XIVe.
 6. Gijsbertvolgt XIVf.
 7. Elisabeth de Clercq, geb. Amsterdam 17 jan. 1854, † ald. 16 april 1855.

 

XIVe Pieter de Clercq 1849-1934

XIVe.    

Pieter de Clercq (Ridder in de Orde van Danebrog), geb. Amsterdam 21 jan. 1849, directeur N.V. Ontvang- en Betaalkas 1873-1898, wethouder Dantumadeel 1904-, 2e luitenant schutterij 1874-1879, voorman Friese taalbeweging, diaken Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam 1874-1878, 1884-1888, voorzitter Friese Doopsgezinde Sociëteit, † Zeist 9 mei 1934, tr. Crefeld (Nordrhein-Westfalen) 23 juni 1874 Maria Catharina Müller, geb. ald. 20 april 1854, † Zeist 22 sept. 1931, dr. van Samuel en Wilhelmina Lüpges.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria de Clercq, geb. Amsterdam 16 april 1875, verpleegster te Groningen en Utrecht, publiciste over kinderverzorging, † Zeist 26 juli 1965.
 2. Samuel de Clercq, geb. Amsterdam 22 mei 1876, zelfstandig architect, docent Academie van de beeldende kunsten te ‘s-Gravenhage 1908-1915, voorzitter Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, lid Zuiderzeeraad (1941), † ‘s-Gravenhage 19 maart 1962.
 3. Petronella de Clercq, geb. Amsterdam 8 sept. 1877, † Almelo 23 dec. 1952, tr. Dantumadeel  12 april 1901 (echtsch. ingeschr. ald. 21 nov. 1919) Mr. Jelle Hingst, geb. Amsterdam 7 okt. 1875, advocaat te Amsterdam, directeur Openbare Leeszaal Hilversum, wethouder te Hilversum, † Amsterdam 14 juni 1927, zn. van Sybrand Jan en Margaretha Catharina Müller; hij hertr. Hilversum 21 aug. 1922 Lumina van Rees.
 4. Max de Clercq, geb. Amsterdam 14 dec. 1878, † Krefeld 17 sept. 1879.
 5. Agatha de Clercq, geb. Amsterdam 26 nov. 1880, † ald. 25 febr. 1881.
 6. Elizabeth de Clercq (R.O.N.), geb. 23 juni 1882, amenuensis Rijksarchief provincie Utrecht en Historisch Genootschap, directrice Openbare Leeszaal Utrecht 1910-1948, lid bestuur Centrale Vereniging voor Openbare Bibliotheken 1918-1945, leidster opleidingscursus leeszaalpersoneel 1923-, † Haarlem 5 nov. 1960.
 7. Hendrik de Clercq, geb. Amsterdam 21 okt. 1884, † ald. 30 sept. 1889.

 

XIVf Gijsbert de Clercq 1850-1911

XIVf.    

Gijsbert de Clercq, geb. Amsterdam 8 aug. 1850, rentenier en kunst- verzamelaar, † Amsterdam 9 juni 1911.
Uit zijn relatie met njai Sepoe Kaissem, geb. Tjimangoeng (Preanger Reg., Java) 1860, † na 1908:

 1. Marisa de Clercq, geb. Tjimangoeng 12 maart 1880, † Bennekom 28 april 1968, tr. Amsterdam 15 jan. 1908 Dr. Aaldert Arnold Quanjer, geb. Amsterdam 17 aug. 1878, med. dr. Gem. Universiteit Amsterdam 1904, gemeentearts 1916-1944 en huisarts 1944-1951 te Amsterdam, † Bennekom 18 sept. 1965, zn. van Jan Arnold en Aaltje Klots.
Genea_schema_Pieter_dC_Gzn.jpg

Schematisch overzicht

Nieuws